PHOTOS: Forgotten treasures at Houston storage lot

Hidden treasures at storage lot auction
March 19, 2009 4:22:43 PM PDT